DE ANALYSE VAN DE BESTAANDE RISICO’S DELEN

Strategie en algemene doelstellingen

Omdat de grensoverschrijdende bevolking en gebieden dezelfde risicogebieden delen, zijn ze potentieel onderworpen aan de gevolgen van dezelfde bedreigingen. Deze gevolgen stoppen niet aan de administratieve grenzen en kunnen impact hebben op de uitdagingen van het buurland. In dit geval zijn een optimaal grensoverschrijdend risicobeheer en een coördinatie van de hulpverleningsmiddelen noodzakelijk.

De Frans-Belgische actoren van de civiele veiligheid worden vaak geconfronteerd met praktische problemen tijdens hun grensoverschrijdende interventies. Naast het gebruik van vreemde talen hebben deze problemen voornamelijk betrekking op de kennis en het delen van de beschikbare informatie met betrekking tot de desbetreffende risico’s en de bedreigde uitdagingen, en belemmeren deze problemen de goede operationele organisatie van de hulpverlening en het gecoördineerde beheer van de noodsituaties. Het gevolg hiervan is de verlenging van de beslissings- en reactietijd, bepalend in de bescherming van de bevolking.

De globale doelstelling van ALARM is om voor risicobeheer concrete en duurzame technische oplossingen te bieden, die de beslissing en interventies tijdens noodsituaties vergemakkelijken.

Het initatief voorziet het volgende :

  • Het uitbreiden van de draagwijdte van het project naar West-Vlaanderen en de volledige Frans-Belgische grens ;

  • Het uitbreiden van de in aanmerking te nemen grensoverschrijdende risico’s van verschillende types: technologische, industriële, natuurlijke en maatschappelijke ;

  • Het uitwisselbaar maken van nuttige informatie uit elke regio en het beschikbaar maken ervan voor alle Frans-Belgische actoren van de civiele veiligheid ;

  • Het aanbrengen van gegevens voor de reeds bestaande operationele tool voor deze actoren ter ondersteuning van het beheer van grensoverschrijdende noodsituaties.

De resultaten zullen een geïntegreerd beheer van de grensoverschrijdende risico’s mogelijk maken en een stevige basis vormen voor de rest van het project.

Het ontwikkelen van beschikbare informatie over grensoverschrijdende risico’s en doelstellingen zal een ondersteuning zijn voor het geïntegreerde beheer van grensoverschrijdende gebieden. Deze informatie zal gebundeld worden in een platform, dat ingezet kan worden voor planningsfase, operationele mobilisatie, crisisbeheer ….

Dans l’esprit de la directive 2007/02/CE du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne, dite directive INSPIRE, les enjeux d’interopérabilité des données entre les différents partenaires et de responsabilisation des producteurs de données feront partie des axes structurants de ce module de travail.

 

ACTIVITEIT 1 : Kennis van de grensoverschrijdende risico’s en belangen

Het beoogde grensoverschrijdende grondgebied zal bepaald worden door de partners. Er wordt een territoriale strook van 20 km aan weerskanten van de grens voorgesteld.

Dan zal een lijst opgesteld worden met de bedreigingen die dit grensoverschrijdende gebied kan ondergaan en deze bedreigingen en uitdagingen zullen in kaart gebracht worden. De verschillende types in bedreigingen zijn de volgende:

  • technologische en industriële: SEVESO en niet-SEVESO geklasseerde sites, vervoer gevaarlijke stoffen;

  • natuurlijke (overstromingen, overstroming kuststreek door de zee, grondverschuivingen, verontreiniging stroomgebied);

  • maatschappelijke(verkeersongeval, brand).

Deze bedreigingen zullen in aanmerking genomen worden voor hun rechtstreekse, onrechtstreekse en uitgestelde gevolgen voor andere milieus (bluswaterproblemen, verontreinging natuurlijke milieu, verplaatsing of beveiliging van de eerst niet-betrokken bevolking,…).

Voor elk type gevaar zal de informatie noodzakelijk voor de inschatting van de risico’s opgevraagd worden bij de betrokken actoren. Het betreft de kenmerken van de schadelijke elementen en de kwetsbaarheid eigen aan de uitdagingen ten aanzien van die elementen.

De gegevens nodig voor noodplanning en crisisbeheer zullen verplicht verzameld worden, wat ook zal gelden voor de informatie met betrekking tot het operationele beheer van de hulpdiensten.

Lijst van de betrokken partners :

SDIS 59, Métropole Européenne de Lille (MEL), DREAL NORD PAS DE CALAIS PICARDIE, Institut Scientifique de Service Public (ISSeP), Federale Diensten van de Gouverneur van West-Vlaanderen, ZONE HAINAUT OUEST, ZONE HAINAUT CENTRE, ZONE HAINAUT EST, ZONE WESTHOEK, ZONE FLUVIA, Vlaamse Overheid – Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), Centre Informatique du Hainaut, EMIZ NORD, Services du Gouverneur de la Province du Hainaut, Service Public de Wallonie, Préfecture de Zone de Défense EST, SDIS 02, SDIS 08, Services du Gouverneur de la province de Luxembourg, Services du Gouverneur de la Province de Namur, Zone de secours LUX, Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV), Zone de secours DINAPHI

ACTIVITEIT 2 :  Convergentie van de referentiekaders en nomenclaturen van elke regio

Elke Staat of Regio beschikt over zijn eigen referenties en benamingen om de risico’s en uitdagingen met betrekking tot zijn grondgebied te beschrijven en in cijfers te vertalen. Hierbij komt nog de aanwezigheid van 2 verschillende talen in het desbetreffende risicogebied.

De kaartgegevens lijden ook onder dit gebrek aan uitwisselbaarheid: verschillende kaartreferenties en samenstellingsmethodes, slechte continuïteit tussen de Belgische en Franse gegevens, verschillende benamingen,…

In deze grensoverschrijdende context moet de overeenkomst van deze referenties en benamingen absoluut vastgelegd worden om de risico’s en de uitdagingen op het niveau van het risicogebied eenvormig te kenmerken, onafhankelijk van elke administratieve grens. Het is noodzakelijk om met de woorden naar dezelfde dingen te kunnen verwijzen, of op zijn minst te begrijpen wat de termen uit andere Regio’s betekenen.

Dit werk zal verwezenlijkt worden met de Frans-Belgische actoren belast met civiele veiligheid, risicopreventie en ruimtelijke ordening. Het zal een vertaalluik Frans-Nederlands omvatten.

Op dezelfde manier zullen er ook overeenkomsten vastgelegd worden voor de kaartgegevens, maar zij zullen vooral als basis dienen voor de onderlinge afstemming van de gegevens. De beoogde doelstelling bestaat er immers in de kaartgegevens met betrekking tot het grensoverschrijdende grondgebied weer te geven in een continu kaartsysteem, gemeenschappelijk voor België (Vlaanderen en Wallonië) en Frankrijk.

Lijst van de betrokken partners :

SDIS 59, Métropole Européenne de Lille (MEL), DREAL NORD PAS DE CALAIS PICARDIE, Institut Scientifique de Service Public (ISSeP), Federale Diensten van de Gouverneur van West-Vlaanderen, ZONE HAINAUT CENTRE, ZONE FLUVIA, Vlaamse Overheid – Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), Centre Informatique du Hainaut, EMIZ NORD, Services du Gouverneur de la Province du Hainaut, Service Public de Wallonie, Préfecture de Zone de Défense EST, Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)

ACTIVITEIT 3 :  Opbouw van een gezamenlijk platform om informatie i.v.m. burgerbescherming in de grensgebieden te delen en uit te wisselen

Deze activiteit is gewijd aan de materialisering van de structuur die ermee belast is alle verzamelde gegevens te ontvangen.

Het gemeenschappelijke informatie-uitwisselingsplatform zal een databank zijn, die alle verzamelde gegevens bevat, alsook directe koppelingen naar een aantal gegevensproducenten.

Om het dynamische karakter van een aantal gegevens te bewaren, zal het platform directe en permanente koppelingen naar de authentieke gegevensbronnen verzekeren, via het gebruik van de geo(web)services en onder de verantwoordelijkheid van de respectieve producenten ervan (richtlijn INSPIRE). Dit zal de bijwerking van de informatie en de verspreiding van de geactualiseerde gegevens in real time vergemakkelijken.

Het platform zal ontwikkeld worden met de raadgevingen en de medewerking van de partners die (kaartgegevens of andere gegevens) aanmaken, beheren en/of verspreiden. Hoewel het platform operationeel zal zijn binnen de eerste 2 jaren van het project, zal de inhoud ervan geleidelijk aan verrijkt worden tijdens de hele duur van het project.

Lijst van de betrokken partners :

DREAL NORD PAS DE CALAIS PICARDIE, Institut Scientifique de Service Public (ISSeP), Vlaamse Overheid – Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), Centre Informatique du Hainaut, EMIZ NORD, Service Public de Wallonie, Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)

ACTIVITEIT 4 : Werkmiddelen voor exploitatie en noodsituaties

Voor de aanlevering van gegevens voor de bestaande tools voor operationeel beheer en beheer van noodsituaties, moet het gemeenschappelijke platform

  • Beschikken over alle vereiste informatie: kenmerking van de risico’s en de uitdagingen op het betrokken grondgebied, scenario’s van de noodplannen, administratieve inlichtingen;

  • De informatie met betrekking tot middelen die ingezet kunnen worden door de hulpdiensten en de staat van deze middelen, integreren;

  • Alle informatie onmiddellijk meedelen aan alle actoren in noodsituaties.

Het platform zal gemakkelijk kunnen voldoen aan deze criteria, mits een aanpassing van de bijwerkingsfrequenties.

Daarom zal het platform enerzijds bij voorkeur gebruik maken van koppelingen door geo(web)services om de gevoelige gegevens in real time te actualiseren.

Anderzijds zal er een applicatie ontwikkeld worden om de actoren van de civiele veiligheid de mogelijkheid te bieden om de gegevens te actualiseren volgens de de evolutie van de bedreigingen en de staat van de middelen die ingezet kunnen worden. Deze applicatie zal tools omvatten voor de behandeling van platformgegevens en ruimtelijke analyses, die het mogelijk maken om een aantal gevreesde gevolgen in te schatten of erop te anticiperen.

Deze actie zal verwezenlijkt worden in afstemming met actie 2 van het werkpakket “Operationele samenwerking”.

Deze operationele tool wordt verwacht tegen het laatste jaar van het project en wordt getest tijdens oefeningen in theorie en op

Lijst van de betrokken partners :

SDIS 59, Préfecture du Nord – Cabinet SIRACEDPC 59, DREAL NORD PAS DE CALAIS PICARDIE, Institut Scientifique de Service Public (ISSeP), Federale Diensten van de Gouverneur van West-Vlaanderen, ZONE HAINAUT OUEST, ZONE HAINAUT CENTRE, ZONE HAINAUT EST, ZONE WESTHOEK, ZONE FLUVIA, Centre Informatique du Hainaut, EMIZ NORD, Services du Gouverneur de la Province du Hainaut, Service Public de Wallonie, Préfecture de Zone de Défense EST, SDIS 02, SDIS 08, Services du Gouverneur de la province de Luxembourg, Zone de secours LUX, Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV), Zone de secours DINAPHI

ACTIVITEIT 5 : De resultaten en de goede praktijken verspreiden

Deze actie beoogt de valorisatie van de methodes en technieken die in dit werkpakket toegepast worden bij toekomstig gebruik.

De idee bestaat erin gebruik te maken van de verwezenlijkingen en de ervaringsfeedback van het project ALARM om gidsen met goede praktijken op te stellen met betrekking tot het beheer en de uitwisselbaarheid van de gegevens, de procedures gebruikt voor de hulpdiensten en het beheer van noodsituaties.

Deze gidsen moeten het mogelijk maken om het initiatief van dit project te herhalen en toe te passen op andere risicogrondgebieden.

Deze actie wordt verwezenlijkt met de medewerking van de technische en institutionele partners belast met risicopreventie, civiele veiligheid en gegevensbeheer. Het tijdschema van deze actie verspreidt zich over het hele werkpakket volgens de stand van zaken van de acties 1 tot 4.

Lijst van de betrokken partners :

SDIS 59, Métropole Européenne de Lille (MEL), DREAL NORD PAS DE CALAIS PICARDIE, Institut Scientifique de Service Public (ISSeP), Federale Diensten van de Gouverneur van West-Vlaanderen, ZONE HAINAUT OUEST, ZONE HAINAUT CENTRE, ZONE HAINAUT EST, ZONE WESTHOEK, ZONE FLUVIA, Vlaamse Overheid – Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), Centre Informatique du Hainaut, EMIZ NORD, Services du Gouverneur de la Province du Hainaut, Service Public de Wallonie, Préfecture de Zone de Défense EST, SDIS 02, SDIS 08, Services du Gouverneur de la province de Luxembourg, Services du Gouverneur de la Province de Namur, Zone de secours LUX, Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV), Zone de secours DINAPHI