IN HET DAGELIJKSE LEVEN LEREN SAMENWERKEN OM IN NOODSITUATIES BETER TE REAGEREN

Strategie en algemene doelstellingen

De nationale grenzen mogen geen obstakel vormen voor het principe van een snelle en adequate hulpverlening aan de bevolking in het kader van de civiele veiligheid (brandweer- en hulpdiensten) en de dringende geneeskundige hulpverlening (erkende ambulancediensten). Indien men vandaag echter geen rekening zou houden met de administratieve grens, zou een aantal zones op het vlak van interventietermijn beter geholpen worden door een dienst afkomstig van de andere kant van de grens.

De territoriale organisatie van de hulpdiensten is evenwel verschillend aan weerskanten van de grens tussen de Franse Republiek en het Koninkrijk België.

Aan Belgische zijde zijn 34 hulpverleningszones actief sinds 1 januari 2015 en dit activeringsproces loopt nu op zijn einde. Deze hulpverleningszones komen in de plaats van de 250 gemeentelijke brandweerdiensten. De wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid bepaalt de organisatie- en werkingsprincipes van de brandweerdiensten en de Civiele Bescherming.

Dit werkpakket heeft tot doel een operationeel antwoord op het dagelijkse en bijzondere risico uit te werken, dat een gelijkwaardige actie op het vlak van tijd en kwaliteit mogelijk maakt aan elke kant van de grens.

Het integreert drie activiteiten :

 • Verwezenlijking van een grensoverschrijdend analyse- en risicodekkingsschema (STACR),
 • Betere communicatie tussen de Franse en Belgische hulpdiensten ,
 • Het ontwerp en de implementatie van grensoverschrijdende training.

ACTIVITEIT 1 : Verwezenlijking van een grensoverschrijdend analyse- en risicodekkingsschema (STACR)

De Franse brandweer- en hulpdiensten beschikken over een planningstool, “Departementaal Schema inzake Risicoanalyse en -dekking” (DSRAD) genoemd. Het doel van deze actie bestaat erin de methodologie om te zetten naar de grensoverschrijdende zone. De doelstelling bestaat erin de dagelijkse grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren door de praktijken te homogeniseren. Het GSRAD zal betrekking hebben op een welbepaalde territoriale strook aan weerskanten van de Frans-Belgische grens en zal de omzetting en de herinschatting van de risico’s omvatten op basis van de bestaande referenties van de territoriaal bevoegde hulpdiensten om aangepaste wederzijdse operationele antwoorden te bieden.

zo zal het GSRAD drie elementen ontwikkelen:

 • de analyse van een aan weerskanten van de grens bepaalde dekkingszone;

 • de bepaling van de risico’s;

 • de bepaling van de risicodekking.

De opstelling van dit grensoverschrijdende schema zal de ontwikkeling van een gemeenschappelijke planningsmethodologie tussen de Belgische en Franse hulpdiensten vereisen. Deze synergie is onontbeerlijk voor de verwezenlijking van deze actie.

De opstelling van het GSRAD zal gebeuren door de SDIS-diensten, de Belgische hulpverleningszones, de diensten van de gouverneur van West-Vlaanderen en Henegouwen, RPA Hainaut Sécurité en EMIZ Nord. Het GSRAD zal gevalideerd worden door alle partners.

Lijst van de betrokken partners :

SDIS 59, Federale Diensten van de Gouverneur van West-Vlaanderen, ZONE HAINAUT OUEST, ZONE HAINAUT CENTRE, ZONE HAINAUT EST, ZONE WESTHOEK, ZONE FLUVIA, RPA Hainaut Sécurité, EMIZ NORD, Préfecture de Zone de Défense EST, SDIS 02, SDIS 08, Zone de secours LUX, Zone de secours DINAPHI

ACTIVITEIT 2 : Betere communicatie tussen de Franse en Belgische hulpdiensten

Het betreft één van de punten waarbij het project APPORT aanzienlijke vooruitgang mogelijk gemaakt had tussen de regio Nord-Pas-de-Calais en de provincie Henegouwen. De verdieping van deze actie in het kader van het project ALARM moet het mogelijk maken om de geboekte vooruitgang te bestendigen en te vergroten, met name door deze uit te breiden naar de Belgische provincies West-Vlaanderen, Namen en Luxemburg, alsook naar Aisne en de Franse Ardennen.

Deze activiteit is gebaseerd op de volgende concrete acties :

 • de opstelling van een grensoverschrijdende operationele dekkingskaart,
 • de vertaling van deze grensoverschrijdende correspondentie in de respectieve informatiesystemen (call centers, de CODIS en de dispatchings),

 • de opstelling van een procedure inzake de behandeling van de oproepen tussen de 100-centra (BE) en de CODIS en COZ (FR),

 • het zoeken van een procedure tussen de radiotelecommunicatienetwerken (ASTRID – ANTARES) om een operationele communicatie te waarborgen tussen de operatiechefs en de centra belast met de toewijzing van de desbetreffende middelen,

 • het zich eigen maken en het gebruik van het uitwisselingsplatform voor de communicatie en het delen van gegevens tussen de Belgische en Franse hulpdiensten (één voor de planning en een specifieke voor het operationele beheer),

 • de organisatie van (audio- of video-)conferenties voor de opvolging in real time met de betrokken actoren,

 • de voorziening van systematische ervaringsfeedback (RETEX),

 • een tweetalig lexicon.

Lijst van de betrokken partners :

SDIS 59, Institut Scientifique de Service Public (ISSeP),ZONE HAINAUT OUEST, ZONE HAINAUT CENTRE, ZONE HAINAUT EST, ZONE WESTHOEK, ZONE FLUVIA, RPA Hainaut Sécurité, EMIZ NORD, Préfecture de Zone de Défense EST,SDIS 02,SDIS 08, Zone de secours LUX, Zone de secours DINAPHI

ACTIVITEIT 3 : Organisatie van grensoverschrijdende oefeningen

Het houden van grensoverschrijdende oefeningen waarbij de actoren aan weerskanten van de grens betrokken zijn, biedt de diensten de mogelijkheid om vertrouwd te geraken met elkaars praktijken om een gemeenschappelijke operationele samenwerkingscultuur te ontwikkelen.

De volgende technische punten zullen ontwikkeld worden in het kader van deze activiteit :

 • het in praktijk brengen van de dagelijkse communicatie (activiteit 2) ;
 • betrokkenheid van de strategische en operationele actoren aan weerskanten van de grens ;
 • ontwikkeling van een evolutieve oefeningsdynamiek (kader-, maquette- en terreinoefeningen) ;

 • test van een alarmeringsschema dat een oefening inhoudt van niveau 1 (enkel de operationele diensten zonder operationele commandopost en zonder verbindings- en evaluatiedetachement), niveau 2 (opstelling van de operationele commandopost), niveau 3 (opstelling van de operationele commandopost en het verbindings- en evaluatiedetachement) ;

 • opstelling van een standaardmodel van raamovereenkomsten inzake oefeningen.

Er zal een grootschalige grensoverschrijdende oefening georganiseerd worden over één van de 3 gebiedsdelen, met de medewerking van alle projectpartners en geassocieerde partners. Bovendien zullen er meerdere evolutieve oefeningen georganiseerd worden op het niveau van de verschillende hulpverleningszones en SDIS.

Lijst van de betrokken partners :

SDIS 59, Préfecture du Nord – Cabinet SIRACEDPC 59, ZONE HAINAUT OUEST, ZONE HAINAUT CENTRE, ZONE HAINAUT EST, ZONE WESTHOEK, ZONE FLUVIA, RPA Hainaut Sécurité, EMIZ NORD, Services du Gouverneur de la Province du Hainaut, Préfecture de Zone de Défense EST, SDIS 02, SDIS 08, Services du Gouverneur de la province de Luxembourg, Services du Gouverneur de la Province de Namur, Zone de secours LUX, Zone de secours DINAPHI

ACTIVITEIT 4 : Samenwerking op het vlak van opleiding

De wederzijdse kennis gebeurt via informatie en opleiding. De opleidingsacties moeten het mogelijk maken om een gemeenschappelijke cultuur tot stand te brengen om de werking van de hulpdiensten aan weerskanten van de grens tot gemeengoed te maken (op strategisch en operationeel vlak). De verdieping van deze wederzijdse kennis ligt in het verlengde van het project APPORT, met name voor de bestendiging van het project “DLE” (opstelling van een Frans-Belgisch verbindings- en evaluatiedetachement).

Deze opleidingen zullen betrekking hebben op de kennis van elkaars administratieve organisaties, de operationele ketens (CODIS, COD, 100-centra, crisiscentra…), de organisatie van de Belgische en Franse civiele veiligheid en de versterking (bijvoorbeeld: DLE) en op de geografische informatiesystemen (GIS). De opleidingen zullen de oefeningen aanvullen.

In het kader van deze samenwerkingsacties zal de tweetaligheid bevorderd worden.

Lijst van de betrokken partners :

SDIS 59, ZONE HAINAUT OUEST, ZONE HAINAUT CENTRE, ZONE HAINAUT EST, ZONE WESTHOEK, ZONE FLUVIA, RPA Hainaut Sécurité, SDIS 08, Zone de secours LUX, Zone de secours DINAPHI