In Frankrijk worden operationele opleidingen i.v.m. de discipline “Gestion Opérationnelle et Commandemant” (Operationeel beheer en bevelvoering – GOC) voornamelijk georganiseerd in het kader van conversieopleidingen voor operationele beroepen; ze worden gegeven door leidinggevend personeel van de brandweer (onderofficieren en officieren). Elk niveau omvat verschillende waarde-eenheden die verworven moeten zijn om het beroep te kunnen uitoefenen.

officiers GOC

 

 

De groep Gestion Opérationnelle et Commandement (GOC) heeft in hoofdzaak twee opdrachten:

  • – de pedagogische verantwoordelijkheid op zich nemen voor de “GOC”-opleidingssessies;
    – de evolutie van de doctrine inzake operationele bevelvoering op het inzetgebied definiëren en waarborgen; deze doctrine omvat de opleiding van leidinggevend personeel en het gebruik van materiaal voor bevelvoering en met name commandoposten.

 

 

 

oor de officieren omvat deze specialiteit drie hiërarchische niveaus die integraal deel uitmaken van de opleiding tot brandweerman en die overeenstemmen met hun functie, te weten :

  • GOC 3: groepschef 
  • GOC 4: colonnechef
  • GOC 5: sitechef

 

In aansluiting op het Interreg FWV-project ALARM, waarbij de Brandweer en Hulpdiensten (BHD) in België en de Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) in Frankrijk regelmatig met elkaar in contact staan, heeft de heer Vandestraeten, directeur van het KCCE (Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid) bij de federale overheidsdienst (Belgisch ministerie van Binnenlandse Zaken), de SDIS van het departement Nord aangesproken in het kader van de operationele procedure ICS (Incident Command System), die momenteel door de Belgische brandweerdiensten wordt ontwikkeld.
De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wenste toelichtingen bij het GOC-systeem dat in Frankrijk werd ontwikkeld, en daarom stelde de directeur van het KCCE aan de SDIS van Nord (projectleider van het Interreg FWV-project ALARM) voor om deze discipline tijdens een presentatie toe te lichten.

 

Op 14 september van dit jaar begaf Luitenant-kolonel Stéphane BEAUVENTRE zich dan ook, op gezamenlijk verzoek van de École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-pompiers (ENSOSP) en de SDIS van Nord, naar de Etat-Major van de Belgische Civiele Veiligheid in Brussel, om deze presentatie te houden.

Het publiek bestond uit tien officieren (kapitein tot commandant) die uit alle provincies afkomstig waren en deel uitmaakten van de werkgroep over het “Incident Command System” (ICS), dat met het Franse GOC overeenstemt. De presentatie werd gehouden aan de hand van materiaal dat door de ENSOSP werd gerealiseerd; een team van tolken zorgde voor de simultaanvertaling voor de officieren uit de Vlaamse provincies.

Na deze interventie uitte de directeur van de Belgische Civiele Veiligheid de wens om een partnership aan te gaan met de ENSOSP, zodat Belgische officieren de opleidingen tot Colonnechef/Sitechef zouden kunnen volgen. De officieren van de werkgroep zouden voor kaderoefeningen in NORD als waarnemer willen fungeren. Met het oog hierop zal de SDIS 59, projectleider van het ALARM-project, worden gecontacteerd.