GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door op deze website te surfen erkent u dat u kennis hebt genomen van deze wettelijke bepalingen en dat u zich ertoe verbindt om het na te leven.

Deze wettelijke bepalingen informeren u tevens over alle wettelijke en reglementaire bepalingen die in acht moeten worden genomen wanneer u deze website raadpleegt, met name de bepalingen in verband met de intellectuele-eigendomsrechten en de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van deze website.

Uitgave en ontwerp

De Directeur Publicatie van deze website is:

Contrôleur Général Gilles Grégoire
Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours du Nord
8 rue de Pas
CS 20068
59028 Lille Cedex
France

De inhoud van deze website wordt beheerd door de Dienst Communicatie van de SDIS du Nord .

Het ontwerp en de realisatie staan op naam van de ASBL Centre Informatique du Hainaut, 7301 Hornu (België).

Dienstverlener voor de hosting van deze website is de ASBL Centre Informatique du Hainaut .

Gebruiksvoorwaarden

De Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS du Nord) stelt alles in het werk om u beschikbare en gecontroleerde informatie en/of tools aan te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foute of ontbrekende informatie te wijten aan technische oorzaken en/of de aanwezigheid van virussen op zijn website.

Deze website is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk, behalve in geval van overmacht, bij informaticaproblemen, moeilijkheden in verband met de structuur van de communicatienetwerken of technische problemen.

Om het onderhoud van de website uit te voeren kan de SDIS du Nord hem tijdelijk offline halen; de SDIS waarschuwt u in de mate van het mogelijke vooraf.

Aansprakelijkheid

De bedoeling van deze website is om het publiek over het Interreg V FWV ALARM -project te informeren en de projectpartners in staat te stellen om informatie en documenten in verband met het project uit te wisselen. Deze website heeft in geen geval de bedoeling reclame te maken. Niets op deze website kan worden beschouwd als een aanbieding, een dienstverlening of de afsluiting van een overeenkomst.

De op deze website meegedeelde informatie is van algemene aard en kan bijgevolg niet worden beschouwd als geschikt voor de individuele behoeften van de gebruiker of voor specifieke omstandigheden. De SDIS Nord stelt alles in het werk om de informatie op de website te controleren en te updaten.

De inhoud van deze website wordt mogelijk ook regelmatig gewijzigd. De uitgever kan echter niet garanderen dat de inhoud van de website volledig, exact en up-to-date is. De inhoud van deze website mag niet worden gebruikt als basis om de instelling te beoordelen. Voor dat doeleinde verzoeken wij u om gebruik te maken van de wettelijke informatiekanalen, zoals de jaarverslagen.

De SDIS Nord kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van deze website of van de informatie die er wordt meegedeeld.

De SDIS Nord kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg zou zijn van technische problemen en onderbrekingen van de toegang tot de website. De SDIS Nord garandeert niet dat de bestanden die op de website worden aangeboden, compatibel zijn met de infrastructuur van de gebruiker.

De SDIS Nord kan te allen tijde de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk wijzigen en dit, zonder voorafgaande kennisgeving. De SDIS Nord wijst elke aansprakelijkheid af betreffende eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van fouten of het niet updaten van de website, behalve in het geval van ernstige of opzettelijke fout.

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar websites die door andere instanties worden beheerd. Deze links worden louter ter informatie voor de gebruiker aan deze website toegevoegd. De SDIS Nord garandeert de inhoud, de kwaliteit of de volledigheid van deze websites niet en zijn aansprakelijkheid kan dan ook niet worden ingeroepen. Dat op deze website een link is opgenomen, betekent niet automatisch dat de SDIS Nord de website in kwestie goedkeurt of aanbeveelt.

Intellectuele eigendom

De inhoud van de website is beschermd door intellectuele-eigendomsrechten die aan de SDIS Nord of aan derden toebehoren. Deze website of sommige delen daarvan kunnen alleen voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden worden afgedrukt of gekopieerd, met de wettelijke vermeldingen die verwijzen naar de intellectuele eigendom ” SDIS 59 – 2017 . Alle rechten voorbehouden”. Eenieder die deze website voor het grote publiek wil kopiëren of verspreiden, moet hiervoor van tevoren de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming hebben gekregen van de Dienst Communicatie van de Provincie Henegouwen .

Tenzij in de Bijzondere voorwaarden anders wordt bepaald, is elk ander gebruik, daarbij inbegrepen maar niet uitsluitend, de reproductie, wijziging, verspreiding, overdracht, heruitgave, affichage en/of voorstelling van (een deel van) de inhoud van deze website strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Dienst Communicatie van de SDIS Nord .

Automatische verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, worden automatisch verwerkt met inachtneming van de bepaling van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 houdende de informatica, de bestanden en de vrijheden.
In dat verband wijzen wij erop dat de informatie die u via de antwoordformulieren op de website meedeelt, noodzakelijk is om uw vraag te kunnen verwerken; deze informatie is uitsluitend bestemd voor de SDIS Nord , die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan.

U hebt het recht om toegang te verschaffen tot de gegevens die op u betrekking hebben, en om deze te laten wijzigen, door te schrijven naar:

Service Départemental d’Incendie et de Secours du Nord – Service Communication
8 rue de Pas
CS 20068
59028 Lille Cedex
France