HET ALARM-PROJECT

« VOOR EEN GRENZELOZE VEILIGHEID »

ALARM

De gevolgen van een natuurramp of een technologisch of industrieel incident laten zich niet tegenhouden door de grenzen van een land. Streken en regio’s met gemeenschappelijke risico’s zouden geen hindernis mogen vormen als de hulpdiensten in een noodsituatie hun missie moeten uitvoeren.

Met een gemeenschappelijke grens van 620 km lang geldt dit zeer zeker ook voor België en Frankrijk. De grenszone wordt gekenmerkt door een grote concentratie van industrieën, twee kerncentrales (Gravelines en Chooz), vergelijkbare natuurrisico’s (overstromingen, grondverschuivingen, ondergrondse holtes), grote verkeersassen, een uitgesproken grensoverschrijdende verstedelijking en een hoge bevolkingsdichtheid (324 inwoners per 2).

De risico’s mogen dan wel dezelfde zijn, de wetgeving, de werkingsmodi en zelfs de taal verschillen in deze twee staten. Hoe kan er beter gecommuniceerd worden om beter op de risico’s vooruit te lopen en georganiseerd en doeltreffend tussenbeide te komen, vooral dan in noodsituaties?

Om die uitdaging aan te gaan verenigt het Interreg V-project FWV “ALARM” 26 Vlaamse, Waalse en Franse partners rond een drievoudige ambitie :

DE ANALYSE VAN DE BESTAANDE RISICO’S DELEN

IN HET DAGELIJKSE LEVEN LEREN SAMENWERKEN OM IN NOODSITUATIES BETER TE REAGEREN

CIVIELE VEILIGHEID EEN GROTERE BURGERCULTUUR GEVEN

Dit tripartiete initiatief “France-Wallonie-Vlaanderen”, dat in 2015 onder impuls van de prefect van de verdedigings- en veiligheidszone Nord werd gelanceerd, wil een operationele grensoverschrijdende samenwerking tot stand brengen tussen de spelers op het domein van de civiele veiligheid aan weerszijden van de Frans-Belgische grens, en dat op verschillende niveaus (risicoanalyse, planning, crisisbeheer) en voor een brede waaier van risico’s.

De brandweer en hulpdiensten van het departement Nord (SDIS 59) werd in onderlinge overeenstemming met de Belgische en Franse partners tot projectleider van het ALARM-project uitgeroepen.

DOELSTELLINGEN VAN HET ALARM-PROJECT

Het ALARM-project steunt op drie hoofdlijnen.

HOOFDLIJN 1

Geïntegreerd risicobeheer

De eerste doelstelling van het project bestaat erin om aan weerszijden van de grens een geïntegreerd risicobeheer in te voeren (voor natuurlijke, technologische en menselijke risico’s), door met name:

– een gemeenschappelijk informatie-uitwisselingsplatform te creëren zodat de Belgische en Franse brandweerkazernes “elke dag opnieuw” operationeel kunnen samenwerke;
– de grensoverschrijdende risico’s in kaart te brengen.

HOOFDLIJN 2

Dagelijkse samenwerking

Door een grensoverschrijdend schema op te stellen voor de analyse en dekking van de risico’s (GSAKR) kunnen de Belgische en Franse brandweerlui in noodsituaties samen tussenbeide komen.

Er worden grootschalige oefeningen en trainingen georganiseerd. 

HOOFDLIJN 3

Sensibilisering van de lokale overheid en de bevolking

Het ALARM-project zal de verkozenen en de Belgische en Franse burgemeesters helpen bij hun taak om de bevolking te sensibiliseren.

Dankzij opleidingen en sensibiliseringsacties voor de hulpdiensten en de verkozenen kan een gemeenschappelijke cultuur van grensoverschrijdende hulpverlening tot stand worden gebracht.


PROJECT MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

Het ALARM-project kadert in het Europees territoriaal samenwerkingsprogramma Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen 2014-2020. Het project werd na afloop van een vergadering van de stuurgroep van het programma op 7 juli 2016 geselecteerd in het kader van een in 2015 gelanceerde projectoproep.

Het wordt medegefinancierd door Europa ten belope van 50% van het totale budget, hetzij 1.434.379 € van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor een budget van 2.868.758 €.

Het ALARM-project ging officieel van start op 1 oktober 2016 en loopt over een periode van vier jaar, met andere woorden tot en met 31 september 2020.

HET INTERREG V-PROGRAMMA « France – Wallonie – Vlaanderen »

26 VLAAMSE, WAALSE EN FRANSE PARTNERS

Het ALARM-project strekt zich uit over de volledige Frans-Belgische grens, van de kust tot de provincie Namen en het departement Ardennes.

26 Belgische en Franse partners werken eraan mee

De prefect van de verdedigingszone Nord, de gouverneur van de provincies West-Vlaanderen en Henegouwen, de Europese metropool Rijsel

7 Belgische hulpverleningszones en de brandweer en hulpdiensten van 3 departementen

De regionale directie voor milieu, ruimtelijke ordening en huisvesting (DREAL) van Hauts-de-France, het Institut Scientifique de Service Public (ISSeP), het Agentschap Informatie Vlaanderen, het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

Verantwoordelijken en deskundigen inzake de uitvoering van beleidsinitiatieven voor civiele veiligheid