Tweehonderd actoren van de Franse, Waalse en Vlaamse civiele veiligheid waren op 31 januari 2017 in Rijsel aanwezig voor de start van het Interreg-project ALARM. De doelstelling : de uitwisselingen tussen de hulpdiensten aan weerszijden van de grens verbeteren om in crisissituaties beter te kunnen ingrijpen.

Overstroming, verkeersongevallen, industriële risico’s… : de gevolgen van een natuurramp of een technologisch of industrieel incident laten zich niet tegenhouden door de grenzen van een land. De hulpdiensten moeten snel kunnen ingrijpen, op elkaar kunnen afstemmen, dezelfde risicoanalyse maken en het eens zijn over de manier waarop gereageerd moet worden.

Dat is, kort samengevat, de ambitie van het Interreg-project ALARM, dat op 31 januari 2017 officieel werd gelanceerd in de prefectuur van het departement Nord.

 

De grens oversteken om doeltreffender te reageren

Het lanceringssymposium van het ALARM-project werd geopend door Michel Lalande, prefect van de Zone de défense et de la sécurité Nord, en na hem namen ook Carl Decaluwé, gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Tommy Leclercq, gouverneur van de provincie Henegouwen, Damien Castelain, voorzitter van de Europese Metropool Rijsel, Nicolas Siegler, eerste vicevoorzitter van de Raad van beheer van de SDIS van Nord en Jean-Christophe Bouvier, afgevaardigd prefect voor defensie en veiligheid, het woord.

Michel Lalande 

De prefect van de Zone de défense et de sécurité Nord hield de openingsrede tijdens het lanceringssymposium van het Interreg-project ALARM, in aanwezigheid van Damien Castelain, Tommy Leclercq, Carl Decaluwé, Nicolas Siegler en kolonel Gilles Grégoire.

 

Alle sprekers beklemtoonden hoe belangrijk het is dat de “administratieve” grens wordt overgestoken om risico’s aan te pakken die alle inwoners van de grenszone kunnen treffen, ongeacht of ze zich in Frankrijk of België bevinden.

 

“Deze belangen mogen ons niet uit elkaar drijven, ze moeten ons verenigen!” opperde prefect Lalande, die er ook op wees dat de brandweer van Nord na de aanslagen in Brussel in maart 2016, een versterkingscolonne had opgesteld, die klaarstond om, indien nodig, de Belgische hulpdiensten bij te staan.

 

“We weten dat, als wij getroffen waren geweest, we op onze Belgische buren en vrienden hadden kunnen rekenen, voegde Nicolas Siegler toe, die Jean-René Lecerf, voorzitter van de Raad van beheer van de SDIS van Nord, vertegenwoordigde. Hij beklemtoonde dat de verwezenlijking van de doelstellingen van het ALARM-project “een heuse meerwaarde zou opleveren bij de dagelijkse uitvoering van een van onze meest fundamentele opdrachten, namelijk de bevolking beschermen.


“De gemeenten beschikken over ongelijke middelen, ook al zijn ze stuk voor stuk even kwetsbaar voor risico’s, maar ze genieten rechtstreeks van de gevolgen van het project”, verklaarde Damien Castelain, en hij voegde hier nog aan toe dat vooral de Rijselse Metropool “bij het derde luik van het project betrokken zou worden”; dit luik bestaat erin, de lokale verkozenen te sensibiliseren “om een cultuur van civiele veiligheid te promoten”.

Nicolas Siegler

Eerste vicevoorzitter van de Raad van beheer van de SDIS van Nord, Damien Castelain (Rijselse Metropool), Tommy Leclercq (provincie Henegouwen, Michel Lalande (prefect van het departement Nord) en Carl Decaluwé (provincie West-Vlaanderen).

 

Een ambitieus partnership

Le projet ALARM s’étend sur l’ensemble de la frontière, de la côte jusqu’à la province de Namur et le département des Ardennes. Il rassemble 26 partenaires français et belges :

  • instellingen: de prefect van de verdedigingszone Nord, de gouverneur van de provincies West-Vlaanderen en Henegouwen, de Europese metropool Rijsel;

  • operationele partners: 7 Belgische hulpverleningszones en de Services d’incendie et de secours van de departementen Aisne, Ardennes en Nord;

  • techniques et scientifiques : la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Hauts-de-France, l’Institut Scientifique de Service Public (ISSeP), l’Agence d’Information de Flandre, l’Agence pour les services maritimes et côtiers ;

  • verantwoordelijken en deskundigen inzake de uitvoering van beleidsinitiatieven voor civiele veiligheid.

Axe 1 : la gestion intégrée des risques

Axe 1 : la gestion intégrée des risques

De eerste doelstelling van het project bestaat erin om aan weerszijden van de grens een geïntegreerd risicobeheer in te voeren (voor natuurlijke, technologische en menselijke risico’s), door met name:

  • een gemeenschappelijk informatie-uitwisselingsplatform te creëren zodat de Belgische en Franse brandweerkazernes “elke dag opnieuw” operationeel kunnen samenwerken,
  • de grensoverschrijdende risico’s in kaart te brengen.


Dit luik wordt geleid door het l’Institut Scientifique de Service Public (ISSeP).

Axe 2 : la coopération au quotidien

Axe 2 : la coopération au quotidien

Door een grensoverschrijdend schema op te stellen voor de analyse en dekking van de risico’s (GSAKR) kunnen de Belgische en Franse brandweerlui in noodsituaties samen tussenbeide komen. Er worden grootschalige oefeningen en trainingen georganiseerd.


Dit luik wordt geleid door de Service d’incendie et de secours du Nord.

Axe 3 : la sensibilisation des pouvoirs locaux et des populations

Axe 3 : la sensibilisation des pouvoirs locaux et des populations

Het ALARM-project zal de verkozenen en de Belgische en Franse burgemeesters helpen bij hun taak om de bevolking te sensibiliseren. Dankzij opleidingen en sensibiliseringsacties voor de hulpdiensten en de verkozenen kan een gemeenschappelijke cultuur van grensoverschrijdende hulpverlening tot stand worden gebracht.


De leiding over dit luik werd toevertrouwd aan het Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (EFUS).