15 operationele en technische vertegenwoordigers uit de 7 zones, de 3 SDIS en het ISSeP, brandweerofficieren en technici vergaderden op 14 juni in de alarmcentrale van Marcinelle.

Bedoeling was om de werken die in het kader van werkmodule 3 en 4 werden gerealiseerd (Geïntegreerd risicobeheer en Operationele samenwerking), aan elkaar voor te stellen.

Het eerste punt dat werd aangehaald, was het rechtskader.

 

Experimentele overeenkomst, administratieve regeling: het rechtskader beter afgebakend

Twee keer werden delegaties van het project ontvangen bij de Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) om het rechtskader van de grensover­schrijdende samenwerking verder uit te werken. De vertegenwoordigers van het project stelden een zogenaamde “experimentele” ontwerpovereenkomst voor, waarmee een duur­zamere binationale voorziening voorbereid moet kunnen worden. Na deze vergaderingen lijken de werken rond het rechtskader goed op gang te zijn gekomen.

De DGSCGC stelde een voorstel op voor een administratieve regeling, dat vervolgens samen met de EMIZ Nord en de Belgische diensten werd herwerkt. Een nieuwe versie van de tekst werd door de juridische diensten van de DGSCGC herzien en wordt binnenkort doorgestuurd; ze zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

Tijdens de vergadering van deze dag werden de fiches voorgesteld die door een van de werkgroepen opgesteld werden en als bijlage moesten dienen voor de overeenkomst:

=> Fiche 1: Fiche “Alarm activeren en opvolgen” (CODIS / 100-centrale)

=> Fiche 2: “Voorwaarden en modaliteiten voor de inschakeling van verbindingsofficieren”

=> Fiche 3: “Voorwaarden en modaliteiten voor de inschakeling van courante, dubbel aanwezige middelen”

=> Fiche 4: “Retex ALARM” (courante middelen en verbindingsofficieren)

Naar aanleiding van deze vergadering wordt aan alle deelnemers gevraagd om deze fiches door te nemen en zo nodig te amenderen.

Het volgende punt op de vergaderagenda was het Geografische informatiesysteem.

 

Een tool om informatie te delen krijgt stilaan vorm.

De SDIS Nord stelde de tool “GeoAlarm” voor en lichtte meer bepaald toe welke evoluties deze had doorlopen. Er wordt op gewezen dat elk van de partners toegang heeft tot de tool en dat een functie voor wijzigingen op afstand werd voorzien opdat elke hulpverleningszone en elke SDIS de nodige updates kan uitvoeren.

 

Momenteel biedt de tool een dynamische mappingweergave:

  • hulpposten en -centra;
  • risico’s in het departement Nord en de zone WAPI;
  • alle administratieve gegevens.

 

Het ISSeP sloot de vergadering af met een voorstelling van de werkzaamheden die de technici momenteel uitvoeren om de gegevens van GeoAlarm te exporteren naar een duurzamere server, aangezien het vooral de bedoeling is dat de tool, die gedeeld zal worden, niet te tijdrovend wordt voor de gebruikers.

Na de vergadering gaf Majoor Yves De Meyer nog een rondleiding in de Alarmcentrale van Marcinelle, een architectuurparel die op 28 oktober 2016 werd ingehuldigd (20.000 vierkante meter, 6000 vierkante meter per niveau).