Vergadering bij de EMIZ Est
In het kader van het ALARM-project wensten de projectvertegenwoordigers de État-Major Interministériel de la Zone de défense Est (EMIZ Est – interministeriële staf zone Est), geassocieerde partner van het project, te ontmoeten om een stand van zaken op te maken over de operationele samenwerking in deze sector.
Er werd van deze gelegenheid gebruik gemaakt om aan de algemeen controleur de heer PINCEMAILLE, hoofd van EMIZ Est, en aan mevrouw AUBURTIN, verantwoordelijke voor de grensoverschrijdende samenwerking, uitleg te geven over de acties die sinds het begin van het project werden ondernomen.
Met dat doel voor ogen zijn commandant DESCAMPS, mevrouw WADBLED (SDIS 59) en mevrouw DERUYTER (EMIZ Nord) op 29 maart 2018 naar METZ getrokken.

Bezoek aan de SDIS 67
In de namiddag van 29 maart ging de uitstap verder naar SDIS 67. Aangezien de brandweer van het departement Bas-Rhin al aan verschillende Interreg-projecten had meewerkte, wou commandant DESCAMPS van hen graag het volgende weten:
– wat is de stand van zaken van de grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten door hen opgestart?
– wat zijn de sterke en zwakke punten van de middelen die in dit verband werden ingezet?
– welke werkzaamheden werden gerealiseerd om de dagelijkse operationele samenwerking te regelen, maar ook om uitzonderlijke situaties aan te pakken?
– welke middelen worden ingezet om de operationele samenwerking te bevorderen (cartografie (informatie-), overdrachten, …)?
Kolonel ROTH, kolonel PETIT en mevrouw LOQUET-BEHR stelden de verschillende projecten voor waarrond SDIS 67 had gewerkt, met name de Frans-Duitse blusboot Europa 1 en het CRERF MÜB (Centre de formation international dédié au risque fluvial et à l’incendie (internationaal opleidingscentrum inzake gevaar op binnenwateren en brand).
Commandant DESCAMPS, mevrouw WADBLED en mevrouw DERUYTER bezochten dit buitengewone, mobiele, 1500 m2 grote opleidingscentrum, dat momenteel in STRAATSBURG opgesteld staat en bestaat uit:
– 1 brandsimulator,
– 1 een parcours met ademluchttoestel,
– 1 valsimulator, val in een vrachtruim,
– 1 binnenvaartsimulator,
– 1 oefenbekken “man overboord”,
– 1 dam ter bestrijding van verontreiniging,
– 1 simulator “onstabiele container”,
– 1 tankersimulator,
– 1 oefening scheepsbotsing.

 

CRERF MUB 2

Werkgroep bij het CIS GIVET
Tot slot, verwelkomden de vertegenwoordigers van SDIS 08 bij het CIS GIVET op 30 maart de vertegenwoordigers van SDIS 59, de EMIZ Nord, de hulpverleningszones Dinaphi en Luxembourg en de diensten van de provinciegouverneurs van Namen en van Luxemburg.
De bedoeling van deze vergadering was om een stand van zaken op te maken over de operationele samenwerking in de zone Frankrijk- Namen-Luxemburg en aan iedereen de vorderingen van het ALARM-project toe te lichten.
Commandant DESCAMPS informeerde de deelnemers over de acties die momenteel lopen in de verschillende activiteiten van het ALARM-project.

– Betrokkenheid van de lokale overheden (prioriteit 3): seminarie voor de burgemeesters van de grensgemeenten, op 17 mei 2018.

– Geïntegreerd risicobeheer: voorstelling van de tool Geo ALARM en de functies daarvan.

– Operationele samenwerking, meer bepaald wat de reglementering betreft: voorstelling van de ontwerpovereenkomst voor wederzijdse bijstand op basis van het principe “dubbele informatie”. Deze ontwerpovereenkomst werd opgemaakt in het kader van het ALARM-project en op 26 maart aan de DGSCGC voorgesteld.

Vervolgens werden de lokale acties voorgesteld:

– Organisatie van gezamenlijke opleidingen SDIS 08 / hulpverleningszone Dinaphi (initiatief dat overigens tot de hulpverleningszone Luxembourg uitgebreid zou moeten worden);
– bezoek aan de kerncentrale Chooz door de officieren van de hulpverleningszone Dinaphi op 4, 7, 11 en 14 april:
– gezamenlijke opleiding hulpverleningszone Dinaphi / SDIS 08 over de zonering en de interventieprocedures, naar aanleiding van de opening van de A304:

– oefening GRIMP tussen SDIS 08 / SDIS 02 / SDIS 55 en hulpverleningszone Dinaphi staat gepland op 18 juni. De hulpverleningszone Luxembourg wenst bij de oefening aan te sluiten. SDIS 59 zal een vertegenwoordiger van de GRIMP-eenheid als waarnemer sturen.

 

GIVET